Algemene Voorwaarden

Diamondline BV

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Diamondline BV, hierna aan te duiden als “Verkoper” (vrouwelijk enkelvoud), inzake verkoop en/of levering van zaken, goederen en diensten.
 2. Diamondline BV betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6101 XE) Echt, gemeente Echt-Susteren, (Nederland) aan de Ampèreweg no. 10A en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 72524170.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72524170 (Diamondline BV) zijn via de website aquaja.nl/diamond-line/ te raadplegen en te downloaden.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Wederpartij” (mannelijk enkelvoud) wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Verkoper wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de aquaria, terraria en winkelinrichtingen worden geleverd.
 5. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kan Wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 6. Indien Wederpartij gebruik maakt van standaard inkoopvoorwaarden, gelden deze niet indien die in strijd komen met enige in de onderhavige Algemene Voorwaarden voorkomende bepaling, tenzij Verkoper zich uitdrukkelijk schriftelijk met die voorwaarden akkoord heeft verklaard.
 7. Deze voorwaarden gelden voor alle landen en zijn/worden daartoe ook in verschillende talen vertaald. De Nederlandse versie is bepalend.

 

 

Artikel 2 Aanbod en offerte

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Verkoper aanvaardt.
 3. Indien Wederpartij binnen acht dagen na de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen niet heeft gereclameerd, gaat hij met de inhoud van deze bevestiging akkoord, alsmede met de Algemene Voorwaarden van Verkoper.
 4. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van Wederpartij en worden, waar mogelijk, in de offerte vermeld.
 5. Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 6. Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 3 Levering en afname

 1. Verkoper verbindt zich tot levering en Wederpartij verbindt zich tot afname
 2. Levering en afname vinden plaats ex-works c.q. bedrijfslocatie volgens de meest recente versie van de Incoterms 2010, tenzij anders is overeengekomen. Verkoper en Wederpartij spreken af dat indien Wederpartij aan Verkoper de opdracht geeft om te assisteren bij belading van enig vervoermiddel Verkoper de last verkrijgt, welke last Verkoper aanvaart, om in naam en voor rekening van Wederpartij rechtshandelingen te verrichten, welke rechtshandelingen zien op het aangaan van overeenkomsten met derden in verband met het – doen – beladen van de betreffende goederen.
 3. Indien niet ex-works wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van verzending en wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden:
  1. bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de goederen aan de vervoerder;
  2. bij verzending door een vervoermiddel van Diamondline B.V. : door aflevering of aanbieding hiertoe ten huize of aan het magazijn van Wederpartij dan wel aan het door Wederpartij vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 4. Verkoper en Wederpartij spreken af dat indien Wederpartij aan Verkoper opdracht geeft het transport van goederen te regelen, Verkoper de last verkrijgt, welke last Verkoper aanvaart, om in naam en voor rekening van Wederpartij rechtshandelingen te verrichten, welke rechtshandelingen zien op het aangaan van overeenkomsten met derden in verband met het – doen – vervoeren van de betreffende goederen.
 5. Het risico van het gekochte gaat op Wederpartij over vanaf het ogenblik van de levering.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Indien een bepaalde termijn van verzending van de verkochte goederen is overeengekomen, is Diamondline B.V. , bij overschrijding van deze overeengekomen termijn, niet gehouden tot enige vergoeding van enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
 8. Verkoper heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in gedeelten te leveren.
 9. Wederpartij is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Verkoper gerechtigd om betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien een termijn als bedoeld in deze bepaling niet is overeengekomen, is Verkoper gerechtigd om de overeenkomst te doen ontbinden en om schade/betaling te vorderen indien de gekochte goederen niet binnen vier maanden na de verkoopbevestiging zijn afgenomen.
 10. Is Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie(s), instructies en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie(s), instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

 

 

Artikel 4 Risico beschadigde goederen

Het risico ten aanzien van beschadigingen van de goederen en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat na levering van de goederen, als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, over op Wederpartij.

 

 

Artikel 5 – Zekerheidsstelling

 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan (of voort te gaan met een reeds begonnen levering) van Wederpartij zekerheidsstelling te vorderen van de nakoming van de verplichtingen van Wederpartij.
 2. De zekerheidsstelling kan, uitsluitend ter bepaling van Verkoper, gevraagd worden in de vorm van een hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een bankgarantie.
 3. Weigert Wederpartij de gevraagde zekerheidsstelling te verschaffen dan is Verkoper gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder zijnerzijds tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Verkoper om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen.

 

 

Artikel 6 – Overmacht

 1. Bij overmacht heeft Verkoper het recht naar eigen keuze om óf de termijn van levering te wijzigen, óf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien –, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of uitsluiting bij Verkoper, in een gelieerde onderneming of bij logistieke dienstverleners, transportmoeilijkheden, brand, storm, wateroverlast en/of daaruit voortvloeiende schade, storing in de aanvoer van door Verkoper benodigde grondstoffen, halffabricaten, materialen en andere ernstige storingen bij Verkoper of diens toeleverancier.
 3. Indien naar het oordeel van Verkoper de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip, respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kan worden uitgevoerd, heeft Verkoper het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
 4. Met betrekking tot overeenkomsten, gesloten ondanks het bestaan of de voorzienbaarheid van omstandigheden als bedoeld onder art. 6 lid 1 of 2, is Verkoper bevoegd zich op overmacht te beroepen indien er sprake is van wijziging of verscherping, dan wel van een dergelijke omstandigheid als hiervoor in artikel 6 lid 2 omschreven.

 

 

Artikel 7 – Prijzen

 1. Alle prijzen gelden exclusief de op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst geldende omzetbelasting. Indien Wederpartij op zijn verzoek BTW en/of accijns vrij geleverd krijgt, dan is Wederpartij verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen en vrijwaart hij Verkoper volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechtenheffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor zover in de tussen Verkoper en Wederpartij overeengekomen prijs rekening is gehouden met ten laste van Verkoper komende kosten van transport en dergelijke, zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting van de overeenkomst aan Verkoper bekende tarieven en op normale omstandigheden. Verhoging van deze kosten en nieuw ingetreden kosten, rechten of belastingen, hoe ook genaamd, alsmede kosten veroorzaakt door verandering van de normale omstandigheden, zijn voor rekening van Wederpartij.
 3. Indien in verband met levering van belangrijke hoeveelheden gedurende een bepaalde periode, door Wederpartij prijskortingen zijn bedongen, dan gelden deze kortingen uitsluitend indien de overeengekomen hoeveelheden inderdaad tijdens de overeengekomen periode volledig door Wederpartij zijn afgenomen.
 4. Wanneer ten tijde van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan de lonen, de prijzen van de grondstoffen en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Verkoper is daartoe eveneens gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel.

 

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen dan wel op de afgesproken data bij het aangaan van de opdrachten en/of de oplevering of anders uiterst 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper is aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren. De betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij een ander betaalmiddel wordt overeengekomen.
 2. Indien het verschuldigde niet binnen de hiervoor in artikel 8 lid 1 genoemde termijn aan Verkoper is voldaan, wordt Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verkoper het recht om zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van factuur rente in rekening te brengen naar het percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente. Tevens heeft Verkoper het recht alle op de inning van de vordering vallende administratiekosten ad 5% en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.
 3. Niet betaling op de vervaldag heeft voorts het vervallen van de garantie als in artikel 10 bedoeld tot gevolg; van rechtswege worden bovendien alle door Wederpartij krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Verkoper verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, inclusief vorderingen op groepsondernemingen.
 4. Als plaats van betaling geldt de plaats van vestiging van Verkoper te Echt.
 5. Verkoper heeft voor al hetgeen Wederpartij aan hem verschuldigd is een retentierecht op al hetgeen Verkoper onder zich heeft van Wederpartij. Dit geldt zowel voor openstaande vorderingen en toekomstige vorderingen. Dit geldt voorts voor schadevergoeding ter zake van ontbinding c.q. beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zonder dat daarbij van belang is welke partij de ontbinding heeft ingeroepen. Dit geldt eveneens voor alle vorderingen al dan niet verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

 

 1. Verkoper heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 2. Ingeval betaling door Wederpartij niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van Wederpartij zijn.
 3. Bij niet tijdige betaling strekt al hetgeen Verkoper onder zich heeft tot onderpand voor hetgeen Verkoper van Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft, inclusief hetgeen van groepsondernemingen te vorderen is.

 

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan veranderingen in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Verkoper, ongeacht of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Verkoper behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
 5. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Verkoper wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van dit besluit van Wederpartij aan Verkoper retour worden gezonden.
 6. Verkoper behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits en voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 10 – Reclames

 1. Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Alle reclames wegens uitwendig waarneembare dan wel onmiddellijk te constateren gebreken kunnen op straffe van verval van rechten per fax, e-mail of telefoon worden ingediend direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de goederen door Wederpartij schriftelijk te zijn bevestigd. Tevens dient door Wederpartij / ontvanger van de goederen een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de goederen.
 2. Verkoper heeft te allen tijde het recht de goederen waarover Wederpartij reclameert nader te onderzoeken. Wederpartij dient deze goederen, dan wel een analysemonster daarvan, op eerste verzoek daartoe aan Verkoper over te dragen. Reclames geven Wederpartij niet het recht zijn betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl Wederpartij evenmin beroep kan doen op compensatie.
 3. Op Wederpartij berust de bewijslast dat de reclame gegrond is. Gegrond bevonden reclames geven, in afwijking van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, Wederpartij slechts ten hoogste het recht op gratis herleving van het goed, welk gratis herleving tegelijkertijd geldt ter volledige afdoening van elke aanspraak op schadevergoeding van Wederpartij op Verkoper uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de genoemde verplichtingen, is uitgesloten. Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intrest, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 1. Indien en voor zover er op Verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat Verkoper nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor hij maximaal verzekerd is.
 2. Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit voor Wederpartij schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien waarvoor Verkoper aansprakelijk is te houden, dient Wederpartij met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf dagen na die gebeurtenis, Verkoper van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat Wederpartij een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding in verband met de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Wederpartij vervallen negentig dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan Verkoper zoals hiervoor is aangegeven, is medegedeeld.
 3. In alle gevallen waarin Verkoper een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen al was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 4. Wederpartij is gehouden Verkoper te vrijwaren voor schade die Verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Verkoper geleverde goederen of diensten.
 5. Wederpartij is gehouden Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij.
 6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Verkoper toerekenbaar zijn, waaronder het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende de opschorting is Verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is Verkoper verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens artikel 12 lid 1 is Verkoper gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door Wederpartij gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel 12 lid 1 is Wederpartij gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan artikel 12 lid 4 overeenkomstige toepassing vindt.
 3. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil leggen van de onderneming van Wederpartij, onvoldoende (ten genoegen van Verkoper te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, is Verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogte zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is Verkoper verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens artikel 12 lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Verkoper bespaarde kosten, en is Verkoper bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door Verkoper gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Wederpartij tot zekerheid onder zich te nemen. In geval van ontbinding krachtens artikel 12 lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Verkoper bespaarde kosten en is Wederpartij gehouden om het hiervoor omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen.
 5. Wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

 

Artikel 13 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door Verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door Verkoper vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Verkoper, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wederpartij staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

 

Artikel 14 – Keuring en overnamebeproeving

 1. Wederpartij zal het geleverde/de zaak/de zaken keuren binnen uiterlijk veertien dagen na de levering als bedoeld in artikel 3 lid 2 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk veertien dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het geleverde/de zaak/de zaken geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen, zal Wederpartij na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Verkoper in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Verkoper nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van Verkoper daartoe in tegenwoordigheid van Wederpartij worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien Wederpartij niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het goed geacht te zijn geaccepteerd.
 3. Verkoper kan alleen testen indien Wederpartij de aan Wederpartij ter beschikking gestelde voorbereidingsinstructies in acht heeft genomen. Wanneer deze niet in acht zijn genomen, komen de daarmee gepaard gaande extra kosten van Verkoper voor rekening van Wederpartij
 4. Onverminderd de gehoudenheid van Verkoper tot nakoming van haar garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van Wederpartij terzake van een tekortkoming in de prestatie van Verkoper uitsluiten.

 

 

Artikel 15 – Emballage

 1. Emballage is in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Emballage die niet in de prijs is verdisconteerd, wordt in bruikleen verstrekt en blijft dientengevolge eigendom van Verkoper.
 3. Verkoper zal zich, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk inspannen om de emballage op basis van de verstrekte informatie en/of instructies uit te voeren.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke had kunnen worden voorkomen indien Wederpartij meer of betere informatie en/of instructies aan Verkoper had verstrekt.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Verkoper alleen aansprakelijk voor schade – mits Wederpartij aantoont dat deze schade het onmiddellijke gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van Verkoper – aan de machine(s) of voorwerp(en) zelf.

 

 

Artikel 16 – Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd), die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

 

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61 zijn uitgesloten.